Honda công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 tại Việt Nam

Vừa qua, Honda đã công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 ở các lĩnh vực tại Việt Nam.